Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego  jest:  „Catparts” spółka cywilna  z siedzibą w Lubiszewie, pod adresem: ul. Skarszewska 5a, 83-112 Lubiszewo

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: catparts.pl prowadzony jest przez spółkę „Catparts” spółka cywilna.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 3. Treść Regulaminu stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski .
 5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. U.2017.2070 t.j. z dnia 2017.11.09 Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od Wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez Wad. Produkty oferowane  przez Sprzedawcę są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie Produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane w warunkach zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.
 7. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 / dwadzieścia cztery / godziny na dobę 7 / siedem /  dni w tygodniu poprzez formularz zawarty na stronie internetowej  pl
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi na świadczenie usług telekomunikacyjnych ; za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera od Klienta dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), , ustawy z dnia 10 maja 2018  roku  o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2018.1000 .)
 11. Sklep internetowy dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy;
 2. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 3. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta;
 4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 5. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej Formy dostawy;
 6. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep ,
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie system teleinformatyczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie;
 8. INFORMACJA – informacja o Produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
 9. KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania Zamówień na odległość;
 10. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu;
 11. KLIENT NIE BĘDĄCY KONSUMENTEM – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , podmiot nieposiadający osobowości prawnej niezależnie od tego czy prowadzi czy też nie prowadzi działalności gospodarczej , podmiot posiadający osobowość prawną , niezależnie od tego czy prowadzi, czy też nie prowadzi działalności gospodarczej,
 12. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę,
 13. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży;
 15. KOSZYK – funkcja Sklepu umożliwiająca zapamiętywanie w systemie teleinformatycznym wybranych przez Klienta Produktów stanowiących przedmiot Umowy sprzedaży;
 16. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym Zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt;
 17. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży w posiadanie;
 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców przez Usługodawcę informacji handlowych własnych Produktów;
 19. PRODUKT – rzecz ruchoma sprzedawana za pośrednictwem Sklepu;
 20. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta Produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy sprzedaży lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy sprzedaży wlicza się świadczenie Dostawy Produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy Produktu;
 21. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie;
 22. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem catparts.pl
 23. SPRZEDAWCA – „Catparts” spółka cywilna z siedzibą w Lubiszewie, pod adresem:
 24. Skarszewska 5a , 83-112 Lubiszewo ,
 25. STRONA – Klient lub Sprzedawca; Strony – Klient oraz Sprzedawca łącznie;
 26. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych;
 27. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
 28. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
 29. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne , Dz.U.2018.1954 ;
 30. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o Świadczenie usług elektronicznych z Usługodawcą;
 31. USŁUGODAWCA – spółka  „Catparts” spółka cywilna  z siedzibą w Lubiszewie, pod adresem: ul. Skarszewska 5a, 83-112 Lubiszewo ,
 32. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;
 33. WADA FIZYCZNA –  niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz  1/  nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,   2/ nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,  3/ nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia 4/  została wydana kupującemu w stanie niezupełnym ,
 34. WADA PRAWNA –   polega na tym, że kupiony przez konsumenta towar : 1/  jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży; 2/  jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu; 3/ cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu,
 35. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 36. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży;

 

III.  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:

a/ założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,

b/ umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zamówienia,

c/ Newsletter.

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie oraz usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
 4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z Systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego :

7.1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana  w innym punkcie  Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

7.2.       pisemnie na adres: Catparts ul.Skarszewska 5a, 83-112 Lubiszewo

7.3.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@catparts.pl

7.4.       Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu  dni  kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@catparts.pl
 2. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 3. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu realizacji procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a/  imię,

b/  nazwisko,

c/  adres (ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy),

d/  numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny),

e/  adres poczty e-mail,

 1. Użytkownik może podać inny adres dla dostawy.
 2. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 3. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji lub po Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 4. Użytkownik powinien zachować staranność przy wypełnianiu formularza Rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi Sprzedawcy realizację Zamówienia.

 

V. ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 2. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z możliwości Formularza zamówienia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka przed wysłaniem zamówienia.
 4. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia przed wysłaniem zamówienia.
 5. Złożenie zamówienie przez Klienta polega na dodaniu  do Koszyka wybranych Produktów oraz wybraniu  sposobu  płatności i sposobu dostawy. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w Formularzu Zamówienia dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży.
 6. Klient jest uprawniony określić formy rachunku (paragon lub faktura VAT).
 7. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, System informatyczny Sklepu przedstawia dane, w tym dane adresowe Klienta, nabywającego Produkt, jak również cenę Zamówienia i formę jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia Umowy sprzedaży uznaje się wysłane na adres e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia.
 8. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 9. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego Zamówienia (tj. kompletowania i przygotowania Produktu do wysyłki) niezwłocznie tj. zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego, liczonego od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego bądź od przesłania potwierdzenia dokonania płatności, w przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako Formy płatności lub od momentu przyjęcia Zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta Formy Płatności za pobraniem.
 10. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do kupującego. Maksymalnie czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do siedmiu dni roboczych. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 11. Sprzedawca, działając zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, nie jest uprawniony do realizacji Zamówienia w przypadku gdy Produkt został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu poniesionych kosztów na rzecz Klienta, o ile jakiekolwiek kwoty zostały uiszczone.
 12. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że Towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Kupującego a rzeczywistym wyglądem towaru (kolor, proporcje itp.).

 

VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności, tj.:
 • przelew na konto bankowe,
 • płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przelewy24 ,
 • zapłata kartą płatniczą [wskazać należy operatorów, których karty są akceptowane oraz informacją o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],
 • za pobraniem tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej UPS (za zamówienie do kwoty 1000 zł).
 1. W sklepie Internetowym istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru. Odbierając zamówiony towar w …………………………………. przy  ulicy ……………………………………., Klient może  zapłacić gotówką, kartą płatniczą.

 

VII.  REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
 •  firmy kurierskiej

Wybór dostawy jest dokonywany przez Klienta.

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sklep zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów. O braku dostępności Klient zostanie niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 3. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.  Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 5. Wysyłka Produktu odbywa się w warunkach zapewniających jego jakość i bezpieczeństwo stosowania zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa polskiego.
 6. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 730 70 20 70 lub na adres e-mail biuro@catparts.pl
 7. Klient który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: telefonicznie: 730 70 20 70 bądź na adres e-mail: biuro@catparts.pl

 

VIII. REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556/1 i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli Wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. W przypadku zatajenia Wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie Wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od Wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia Wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za Wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Definicja Wady Fizycznej i Wady Prawnej jest zawarta w  Rozdziale II pkt 32 i 33 
 6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 7. Rzecz sprzedana ma Wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 8. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli Wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia Wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że Wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 9. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może:

a/ złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b/ złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;  Konsument nie może jednak odstąpić od Umowy jeżeli Wada jest nieistotna,

c/ żądać wymiany produktu na wolny od Wad;

d/ żądać usunięcia Wady,

Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od Wad albo Wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia Wady.

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 1. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady żądać wymiany rzeczy na wolną od Wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od Wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej Wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od Wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 1. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od Wad lub usunięcia Wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może jednak odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.  Konsument, w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim  może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 2. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za Wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu Wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna
 3. Jeżeli z powodu Wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu Wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
 4. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Adresem reklamacyjnym jest: 83 – 112 Lubiszewo, ul.Skarszewska 5a , adres e-mail biuro@catparts.pl

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018.1930) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku  w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej ( Dz.U. 2017.1356 ) ,

2.2.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2018.1930 ), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3.      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY –  ZWROTY ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH / PRODUKTÓW I ZAPŁATY /

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a/         pisemnie na adres : Catparts ul.Skarszewska 5a, 83-112 Lubiszewo

b/         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@catparts.pl

8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w regulaminie  oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. 6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Catparts ul.Skarszewska 5a, 83-112 Lubiszewo .
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.1.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.3.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XI. POSTANOWIENIA REGULAMINU  DOTYCZĄCE  PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

XII.  ZMIANA TREŚCI REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

XIII. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

telefonicznie: 730 70 20 70

e-mail: biuro@catparts.pl

pisemnie na adres: Catparts ul.Skarszewska 5a, 83-112 Lubiszewo

 

XIV. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1]kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny , zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

XV. DOSTĘP DO REGULAMINU

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 

XVI. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2019

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
Załącznik nr 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Załącznik nr 3: Wzór formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
Załącznik nr 4: Pouczenie o odstąpieniu Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.